CarbonFixVyužijte online platformu
pro výpočet uhlíkové stopy společnosti. www.carbonfix.cz

Mise CI3

Zvyšujeme povědomí o klimatickém dopadu lidských činností, ukazujeme cesty k jeho snížení, efektivně sdílíme naši expertízu, a tím přispíváme ke klimatické neutralitě.

 • Zaměřujeme se na ESG poradenství firem. Pomáháme podnikům na jejich cestě k nulovým čistým emisím.
 • Jsme nezávislá a odborná organizace s nejdelší tradicí v oblasti výpočtů uhlíkové stopy v České republice, a jediný lokální akreditovaný partner CDP pro ČR a SR. Postupujeme podle mezinárodních standardů udržitelnosti (GHG Protocol, ISO 14064).
 • Zakládáme si na vysoké odbornosti podpořené aktuálními vědeckými poznatky. Rozvíjíme digitální nástroje k širšímu využití našich znalostí. V poradenství preferujeme osobní přístup zohledňující specifika každé firmy.
 • Klademe důraz na čistotu vstupních dat, správnou interpretaci výsledků a transparentnost informací.
 • Navrhujeme dekarbonizační strategie a tranzitní scénáře. Jsme rovněž průvodci složitou problematikou legislativních povinností spojených s reportingem skleníkových plynů (NFRD, CSRD, CBAM, EU Taxonomy).
 • Společně s našimi partnery aktivně pomáháme zvyšovat povědomí o klimatické neutralitě mezi odbornou i širokou veřejností.
 • Služby

  CI3, s.r.o. je poradenská společnost nabízející podnikům, institucím, městům i dalším subjektům na míru šité služby související se změnami klimatu. Jedná se zejména o analýzy uhlíkové stopy, její ověření, přípravu politik, nastavení cílů a definování opatření. Vycházíme z mnohaleté zkušenosti
  našich pracovníků, které získali během předchozí činnosti v CI2, o.p.s. Ve spolupráci se sesterskou organizací CI2, o.p.s. pak rovněž nabízíme šíření povědomí o změně klimatu ve formě různých školení, seminářů, besed či asistenci při volbě offsetových programů pro kompenzaci uhlíkové stopy.


  Kontakt

  Stanovení uhlíkové stopy podniku

  Nabízíme vám komplexní či dílčí řešení analýzy uhlíkové stopy podniku nebo organizace dle mezinárodní metodiky GHG Protocol či ISO normy 14064:2018. Služba zahrnuje individuální a osobní jednání při analýze skleníkových plynů . Součástí služby je i následné základní doporučení opatření ke snížení uhlíkové stopy a nastavení cílů.
  Součástí výstupu je zařazení organizace do Programu Sledujeme CO2 , který spravuje sesterská organizace CI2, o. p. s.
  Dále nabízíme ověření (verifikaci) uhlíkové stopy vaší společnosti, organizace, produktu nebo služby. Výpočet musí být v souladu s požadavky GHG Protocolu nebo ISO norem 14064:2018 či 14067:2018. Výstupem je report, který specifikuje výpočet uhlíkové stopy z pohledu použitých dat, emisních faktorů i samotného výpočtu a konsoliduje jej s požadavky norem.
  CI3, s.r.o. je dále držitelem oficiální akreditace „Airport Carbon Verifier Certificate“ , která umožňuje provádět oficiální ověřování emisí skleníkových plynů z letišť. Nabízíme nezávislé ověření uhlíkové stopy letišť (emisí CO2 v rámci programu Airport Carbon Accreditation. Program je formálně podpořen Evropskou komisí, UNEP a ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) a participuje na něm více než 463 letišť v celém světě.
  Uhlíková stopa společnosti (Company Carbon Footprint) měří dopady činnosti celé společnosti na klima. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb. Analýza stanovuje množství skleníkových plynů (vyjádřených v CO2e), které souvisí s činností celého podniku a jeho dodavatelsko-odběratelským řetězcem .

  Kontakt

  Stanovení uhlíkové stopy produktu

  Nabízíme vám komplexní či dílčí řešení analýzy uhlíkové stopy produktu nebo služby dle mezinárodní metodiky GHG Protocol či ISO normy ISO 14067:2018. Služba zahrnuje individuální a osobní jednání při analýze skleníkových plynů z životního cyklu produktu nebo služby.
  Součástí výstupu je i zařazení organizace do Programu Sledujeme CO2, který spravuje sesterská organizace CI2, o. p. s.
  Uhlíková stopa produktů/výrobků (Product Carbon footprint PCF) tvoří součet emisí skleníkových plynů a jejich propadů v produkčním cyklu daných výrobků vyjádřená v ekvivalentech CO2 (CO2e). Východiskem výpočtu je analýza životního cyklu výrobku a je zohledněno jediné kritérium dopadu, jímž jsou v tomto případě celkové emise skleníkových plynů (GHG). Tyto emise jsou produkovány a odstraňovány v rámci životního cyklu (např. „od kolébky do hrobu“), od získávání surovin přes výrobu, používání a likvidaci odpadů.

  Kontakt

  ESG reporting, strategie udržitelnosti

  Nabízíme Vám systematický přístup v otázkách ESG reportingu. Vytvořili jsme společně s CI2 a SUSTO konsorcium, které Vás provede celou problematikou ESG. V konsorciu jsme spojili dlouholeté zkušenosti tří organizací v oblastech odpovědného podnikání, nastavování udržitelných strategií, environmentálního reportingu a stanovování uhlíkové stopy a klimatických opatření.
  Pomůžeme Vám zorientovat se v EU standardech pro ESG reporting. Ověříme, která témata jsou významná ve Vašem oboru na základě výzkumu, doporučení a oborových standardů. Pomůžeme Vám identifikovat, jaká nefinanční data po Vás budou chtít obchodní partneři, banky, nebo investoři. A definujeme, jaké příležitosti nebo rizika se Vás týkají v reportovaných tématech.
  Nečekejte s aktualizací strategie udržitelnosti a ESG na poslední chvíli. Pojďme se do toho pustit společnými silami dokud je čas!

  Kontakt

  Zpracování klimatické politiky

  Nabízíme vytvoření firemní klimatické politiky neboli politiky snižování emisí skleníkových plynů dané společnosti. Politika reflektuje specifické podmínky dané společnosti, je navázána na její emise skleníkových plynů (uhlíkovou stopu) a splňuje požadavky vyplývající ze závazků společnosti vůči jejím vlastníkům, dodavatelům i mezinárodním závazkům.
  Obecně klimatická politika firmy směřuje ke klimatické neutralitě, kterou Evropská unie směřuje na rok 2050. Vhodným nástrojem pro nastavení cílů a opatření je mezinárodní iniciativa Science Based Targets, která napomáhá stanovení účinných a realistických cílů. Nabízíme poradenství spojené s nastavením klimatických cílů v rámci této iniciativy.

  Kontakt

  Asistence při reportingu CDP

  CI3 je od 1.2.2023 stříbrným konzultačním partnerem CDP pro Českou republiku a Slovensko. Navazuje na spolupráci od roku 2017 v rámci sesterské společnosti CI2, o.p.s.
  Nabízíme Vám asistenci a poradenství při reportingu CDP (dříve Carbon Disclosure Project). CDP spravuje globální reportovací systém v životním prostředí zaměřený na podniky a města, jehož cílem je motivovat subjekty ke zveřejňování komplexních informací o jejich vlivu na životní prostředí a přírodní zdroje a následně ke prokazatelnému snížení tohoto vlivu. CDP pracuje v oblastech změny klimatu, vody a lesnictví.
  Poradenství CI3 se zaměřuje především na oblast klimatu a vodu. Provedeme vás celým procesem CDP reportingu a zasadíme se o úspěšný rating vaší společnosti.

  Kontakt

  Posouzení klimatického dopadu

  Z nové legislativy EU vyplývá od roku 2022 povinnost zpracovat pro infrastrukturní projekty financované z prostředků EU v období 2021–2027 posouzení klimatického dopadu. Prověřování z hlediska klimatického dopadu je proces, který do vývoje projektů infrastruktury začleňuje opatření pro zmírňování změny klimatu (tzn. mitigační opatření) a pro přizpůsobení se této změně (adaptační opatření). Umožňuje evropským institucionálním i soukromým investorům činit informovaná rozhodnutí o projektech, které lze považovat za slučitelné s Pařížskou dohodou. Proces je rozdělen do dvou pilířů (zmírňování, přizpůsobení) a dvou fází (prověření, podrobná analýza). Podrobná analýza závisí na výsledku prověřovací fáze, což pomáhá snížit administrativní zátěž.

  CI3 nabízí žadatelům o evropské finance na infrastrukturní projekty zpracování Posouzení klimatického dopadu v obou částech (zmírňování, přizpůsobení) a obou fázích (základní posouzení, podrobná analýza). Vychází přitom z příslušných evropských právních předpisů a technických požadavků (Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021– 2027 (2021/C 373/01).

  Naše bohatá expertíza v oblasti kalkulací emisí skleníkových plynů, zpracování adaptačních strategií pro města a kraje a souvisejících analýz vám pomůže uspět s vašimi projektovými žádostmi a minimalizovat nezbytné výdaje na související posudky.

  Kontakt

  Reference

  logo: AEC, a.s.logo: AL INVEST Břidličná, a.s.logo: ASES GROUP, s.r.o.logo: ČD, a.s.logo: Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o.logo: CPI Property Grouplogo: DATASYS s.r.o.logo: Dedoles, s.r.o.logo: Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.logo: Direct pojišťovna, a. s.logo: E.ON Česká republika, s.r.o.logo: Exportní Garanční a Pojišťovací Společnost a.s.logo: Fosfa, a.s.logo: Kofola Československo, a.s.logo: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Grouplogo: oncomed manufacturing a.s
  logo: MEGATECH INDUSTRIES AKTIENGESELLSCHAFTlogo: MONETA Money Bank, a.s.logo: Moravia Cans, a.s.logo: MORAVIA PROPAG, s.r.o.logo: Nano Energieslogo: Pražská energetika, a. s.logo: Prusa Research a.s.logo: Rajo, a.s.logo: Remarkplast Compounding s.r.o.logo: SCHENKER spol. s r.o.logo: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.logo: TV Nova s.r.o.logo: Vodafone Czech Republic a.s.logo: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

  Společnost CI3 s.r.o. má za sebou úspěšnou spolupráci s řadou českých a zahraničních firem. Vybrané z nich jsou zobrazeny ve výše uvedené sekci formou log. Jsou zde uvedeny i ty, se kterými spolupracovala sesterská organizace CI2, o. p. s., jejíž agendu v oblasti stanovení a verifikace uhlíkové stopy společnost CI3 s.r.o. v polovině roku 2021 převzala.


  Kontakt

  Kontakty

  mapa: Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná

  Máte zájem o služby CI3?
  Vyplňte a odešlete váš kontakt, ozveme se Vám:

  CI3, s.r.o.
  Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná
  Oldřichova 517/33, 128 00 Praha 2 - Nusle
  info@ci3.co.cz
  +420 736 162 066
  11667770
  CZ11667770, plátce DPH
  C 352575 vedená u Městského soudu v Praze
  ecr8i7j

  Lidé v CI3

  foto: Josef Novák

  Josef Novák

  Jednatel společnosti, specialista

  foto: Lubomír Bartoš

  Lubomír Bartoš

  Specialista

  foto: Tomáš Čížek

  Tomáš Čížek

  Specialista

  foto: Viktor Třebický

  Viktor Třebický

  Jednatel společnosti, specialista

  foto: Marek Trošok

  Marek Trošok

  Specialista

  foto: Michal Václavík

  Michal Václavík

  Specialista

  foto: Richard Fleischhans

  Richard Fleischhans

  Specialista  Sesterská organizace

  Partneři CI3

  logo: Asociace společenské odpovědnostilogo: CDP silver consultancy partner in Czechia and Slovakialogo: SUSTOlogo: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.logo: Squelle Grouplogo: Computer Systems Consulting, s. r. o.

  CI3, s.r.o. si během působení na českém a zahraničním trhu vybudovala nadstandardní vztahy s několika společnostmi, se kterými má dohodu o spolupráci. Ta garantuje kromě jiného i kvalitu a spolehlivost.

  Tato webová stránka používá soubory cookies

  Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

  Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

  Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

  Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

  NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi